НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАБИС”
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

През 2012 г. към „Лабис“ ЕООД е открита независима строителна лаборатория „Лабис“, наследявайки лаборатория “ПЪТПРИБОР“ ООД. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, и притежава сертификат за акредитация № 6-ЛИ. Обхватът ѝ включва изпитване и вземане на проби от: асфалтови смеси и пластове, скални материали, минерално брашно, битумни свързващи вещества, полимермодифицирани битуми, битумни емулсии, материали за запълване на пукнатини и фуги в асфалтови настилки, бетон и бетонни смеси, строителни почви, несвързани и хидравлично свързани смеси.
Лабораторията е оборудвана с едни от най-съвременните уреди и апарати на немската фирма INFRATEST.
Персоналът е висококвалифициран и притежава многогодишен практически опит в комплексното решаване на проблеми по оценка на строителните материали и продукти.
Последните проекти, в които НСЛ ЛАБИС е участвала са:
• 2022 – 2023 г, извършва контролни лабораторни изследвания на обект: “Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец. Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“

• 2021 – 2022 г, извършва контролни лабораторни изследвания на положените асфалтови настилки по време на строителството на обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ по договор със Столична община.
• 2020 г, “Проектиране и строителство на автомагистрала “Струма” Лот 3.1. Тунел “Железница” с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция №3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400″.
• 2014 – 2017, „Технически одит на пътища в Р. Молдова”, като лаборатория на Консултанта – IMC Worldwide Limited Ltd
• 2012 – 2015 „Технически одит на работите по регионални и локални пътища в Р. Македония”, като лаборатория на Консултанта – SAFEGE Consulting Engineers
• 2012 – 2013 TRRPV – Лот 03 “Път III – 554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли” с Главен изпълнител Тера Груп АД , като обектова лаборатория на Изпълнителя.

Други инфраструктурни проекти, в които екипът на лабораторията е участвал са:
• „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX.” – фаза 2, с Главен изпълнител ASTALDI S.p.A., като обектова лаборатория

• „”Ветроенергиен парк Суворово”, с Главен изпълнител IBERDROLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.A. – като обектова лаборатория

• „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX.” – фаза 1, с Главен изпълнител TERNA S.A. , като обектова лаборатория
• “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” – ЛОТ Б2 “Нова пистова система и съпътстващи работи” с Главен изпълнител MAК/ADMAK JV , като обектова лаборатория
• “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” – ЛОТ Б1 с Главен изпълнител STRABAG International , като обектова лаборатория.
Лобораторията разработва рецепти за асфалтобетон, полимермодифицирани битуми, битумни емулсии и други продукти за нуждите на своите клиенти.
Широкият обхват на дейности, компетентността на сътрудниците, съвременното оборудване и стремежът към постоянно подобряване и развитие превръща НСЛ ЛАБИС в желан и търсен патньор в изпълнението на важни инфраструктурни проекти.