УСЛУГИ

Органът за сертификация предоставя дейности по сертификация на своите клиенти на основание юридически обвързващ дружеството и клиента договор. Формата на договора е типова и съдържанието е определено с формуляр Ф 4.1-1 „Договор за сертификация”. Всеки договор за сертификация взема под внимание отговорностите на органа за сертификация и неговите клиенти и съдържа клаузи с изисквания, които страните по договора трябва да спазват.

 Клиенти на органа за сертификация могат да бъдат всички физически или юридически лица, чиято дейност е свързана с производството и разпространението на продукт от обхвата на органа за сертификация и могат да носят отговорност за пускането или предоставянето на продукта на пазара. Необходимо е кандидатите да демонстрират отговорността да поддържат продукта в съответствие с изискванията.

Органът за сертифкация действа без дискриминация, при приемливи финансови условия, като осигурява защита на информацията, представляваща професионална тайна за клиента и неговите права на собственост.

За откриване на процедурата по сертификация клиентът попълва заявка по образец, даден с формуляр Ф 7.2-1 „Заявка за сертификация”. Редът и действията, които се предприемат са определени с основна процедура ОП 7.2-1 „Заявка за сертификация”. При искане от страна на клиента, органът за сертификация предоставя всякаква допълнителна информация относно прилагането на процедурата.

 Органът за сертификация оценява съгласно изискванията на стандартите, по които се призвеждат продуктите, включени в обхвата на сертификация.

При проверката и оценка на място на условията за производство екипът по оценяване проверява дали документацията за производствен контрол е правилно внедрена и дали включва изискванията за производствен контрол на съответния стандарт.

За резултатите от проверката екипът по оценяване изготвя доклад Ф 7.4-4 „Доклад от оценяване”, който отразява всички въпроси, които са били обхванати по време на оценяването и съдържащ всички констатации, забележки и несъответствия, ако има такива. Този констативен доклад и придружаващите го документи и записи  се подлага на преглед от експерт, който дава становище за  предоставяне  или отказване на сертификация.

Решение за издаване на сертификат се прави тогава, когато е установено съответствие на производствения контрол, на всички експлоатационни показатели/ характеристики, включени в стандарта за продукт и е доказано постоянството на експлоатационните показатели/ характеристиките на продукта.

Най-общо процесът по сертификация се илюстрира от долната схема.

Схема на процеса на сертификация